مبانی نظری و پیشینه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

مبانی نظری و پیشینه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

مبانی نظری و پیشینه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل 168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

مبانی نظری و پیشینه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- واژه شناسی توریسم…………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2- مفهوم توریسم………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-3-تعریف جهانگردی …………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-4- مهم­ترین دیدگاه‌های ارائه شده در زمینه گردشگری…………………………………………………………………… 11

2-4-1- جهانی شدن………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-4-2- فرهنگ پذیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-4-3- نوسازی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ……………………………………………………………………………………………… 12

2-4-5- انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-4-6- نظریه عطایای الهی………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-4-7- نظریه هزینه نسبی……………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی…………………………………………………………………………………………… 13

2-4-9- نظریه شرایط تقاضا …………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-5- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌ و سازمان جهانی گردشگری………………………………………… 17

2-6- انواع گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-6-1-توریسم معمولی…………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت……………………………………………………………………………………………………….. 19

2-6-3- توریسم ماجراجویانه ……………………………………………………………………………………………………………. 19

2-6-4-توریسم محصور……………………………………………………………………………………………………………………… 19

2- 6- 5- توریسم سلامتی…………………………………………………………………………………………………………………. 19

2- 6-6- توریسم مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………. 19

2- 6-7- اكوتوریسم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان………………………………………………………………….. 20

2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان……………………………………………………………………………………… 20

2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان………………………………………………………………………. 20

2-6-11- توریسم تفریحی ………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-6-12-توریسم شهری …………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-6-13- توریسم طبیعت گرا …………………………………………………………………………………………………………… 22

2-7- اهداف گردشگران……………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-8- شهر و توریسم ………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-9- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ……………………………………………………………………………………………….. 24

2-10- برنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-10-1- پیشینه برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………………………… 24

2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………… 25

2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم……………………………………………………………………………………………….. 26

2-11- توریسم پایدار………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………. 27

2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………. 28

2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………….. 29

2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدار و توسعه پایدار………………………………………………………………………………. 31

2- 11-5- اصول توریسم پایدار………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-11-5 -1 -مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-11-5-3 – اشتغال برای افراد محلی……………………………………………………………………………………………… 32

2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی ………………………………………………………………………………………………………… 32

2-11-5-5 – پایداری منابع……………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-11-5-6 – هماهنگی در هدف‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 32

2-11-5-7 – همکاری ………………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-11-5-8 – ظرفیت پذیرش ……………………………………………………………………………………………………………. 33

2-11-5-9 – نظارت و ارزشیابی ……………………………………………………………………………………………………….. 33

2-11-5-10 -پاسخگویی …………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-11-5-11- آموزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-11-5-12- حفظ هویت ……………………………………………………………………………………………………………….. 34

2- 11- 6 – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری………………………………………………………………………………. 34

2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال………………………………………………………………………………. 36

2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم…………………………………………………………………………………… 39

2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی…………………………………………………….. 41

2-15- آینده صنعت توریسم ………………………………………………………………………………………………………. 45

2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان……………………………………………………. 48

2-1- واژه شناسی توریسم

واژه توریسم از نظر اتیمولوژی از کلمه tour مشتق شده است به معنای سیر و سفر از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشد. توریسم در زبان فرانسه هم به معنی مسافرت به اطراف و اکناف و مشتق از کلمه tour است. (قره نژاد،1374 :42 ).درکتاب گردشگری(ماهیت و مفاهیم) درباره ریشه لغت گردشگری tourism این گونه بیان شده است

این کلمه از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده است که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه راه یافته است. در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیرد و سپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارد اطلاق می‌گردد. در فرهنگ لانگمن گردشگری به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی‌ معنا شده است در فرهنگ لاروس گردشگری به معنای برای تفریح (لذت یا رضایت ) آمده است. (پاپلی یزدی، سقایی،1385 :18-19).

مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار …

25 مه 2018 … هدف از این مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار … برترین فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامهریزی استراتژیک از …
مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار | negindl

25 مه 2018 … هدف از این مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار … برترین فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامهریزی استراتژیک از …
پیشینه و مبانی نظری برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

16 سپتامبر 2017 … پیشینه و مبانی نظری برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار. جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و …
مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار | nabtarinha

6 روز پیش … هدف از این مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار شهرستان شوش مورد بررسی قرار می گیرد. دانلود مبانی نظری برنامه ریزی …
مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار {abrisham}

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار …. ادبیات و مبانی نظری وقف در توسعه پایدار اقتصادی پیشینه تحقیق وقف در توسعه پایدار اقتصادی مبانی نظری و  …

پاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مدلهاي قيمت گذاري دارايي (تئوري بازار سرمايه)

پاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مدلهاي قيمت گذاري دارايي (تئوري بازار سرمايه)

studenteduپاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مدلهاي قيمت گذاري دارايي (تئوري بازار سرمايه)
پاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مدلهاي قيمت گذاري دارايي (تئوري بازار سرمايه)فرمت فایل : pptx


حجم : 295صفحات : 43
گروه : مالی


توضیحات محصول :


عنوان: پاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه)


دسته: مدیریت مالی- حسابداری- اقتصاد


فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)


تعداد اسلاید: 43 اسلاید


کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی. جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و دکتر عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری  در مسائل مالی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل هفتم این کتاب با عنوان مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار سرمایه) می باشد که در حجم 43 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل و از جدیدترین ویرایش چاپ شده این کتاب تهیه شده که می توان از آن به عنوان ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تصمیم گیری در مسائل مالی، تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و اوراق بهادار و … رشته های مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد استفاده کرد. بخشهای عمده این فایل شامل زیر می باشد:


مقدمه


مفروضات تئوری بازار سرمایه


معرفی دارایی بدون ریسک


ترکیب دارایی های با ریسک و بدون ریسک


امکانات قرض دهی (وام دهی)


امکانات وام گیری


پرتفلیو بازار


قاعده جداسازی


مرز کارایی جدید


خط بازار سرمایه(Capital Market Line)


خط بازار اوراق بهادار


دو منبع ریسک


رابطه ی میان ریسک وبازده موردانتظار


   مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (capital asset pricing model )


اوراق بهادارزیرارزش ذاتی وبالای ارزش ذاتی(با استفاده از SML)


تخمین SML


صحت برآوردهای بتا


آزمونهای CAPM                                              


تئوری قیمت گذاری آربیتراژArbitrage pricing Theory))


بکارگیری APT در تصمیمات سرمایه گذاری


نتیجه گیری


پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی  رعایت گردیده و قالب آن نیز به راحتی قابل تغیر می باشد.قیمت محصول : 9000 تومان

دانلود

پاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و …

جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع موضوع مدلهای قیمت گذاری دا. … فصل هفتم این کتاب با عنوان مدلهاي قيمت گذاري دارايي (تئوري بازار سرمايه) می …
پاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و …

پاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع مدلهاي قيمت گذاري دارايي (تئوري بازار سرمايه). پاورپوینت فصل هفتم مدیریت …
پاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و …

جونز ترجمه دکتر تهرانی و دکتر نوربخش با موضوع موضوع مدلهاي قيمت گذاري دارايي … فصل هفتم این کتاب با عنوان مدلهاي قيمت گذاري دارايي (تئوري بازار سرمايه) می …
پاورپوینت فصل 7 كتاب مديريت سرمايه گذاري جونز ترجمه رضا تهرانی …

دانلود رایگان پاورپوینت فصل 7 كتاب مديريت سرمايه گذاري جونز ترجمه رضا تهرانی تعداد اسلاید: 27 و 19 اسلاید مدلهاي قيمت گذاري دارايي (تئوري بازار سرمايه)
پاورپوینت فصل هفتم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و …

14 مه 2018 … دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز … و دکتر نوربخش با موضوع موضوع مدلهای قیمت گذاری دارایی (تئوری بازار …

سلام دنیا!

به نگارابلاگ خوش آمدید. این نخستین نوشته‌ی شماست. می‌توانید آن‌ را ویرایش یا پاک کرده، سپس وبلاگ‌نویسی را آغاز کنید!